Школски одбор је орган управљања установе и ради у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Пословника о раду Школског одбора и других законских прописа. Школски одбор броји 9 чланова и то по три представника: локалне самоуправе, Савета родитеља школе и запослених у школи.

Седницама школског одбора без права одлучивања приствују директор школе, представник синдиката, представници Ученичког парламента и секретар школе у својству записничара. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда родитеља савет родитеља ,тајним изјашњавањем.Председника и друге чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе по предлогу овлашћеног предлагача. 

Седницама руководи председник Школског одбора, а у његовом одсуству заменик. Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Чланови Школског одбора (2018-2022.)

  • Драган Вељковић, представник локалне самоуправе, председник
  • Владимир Милосављевић, представник запослених, заменик председника
  • Јелена Убипарип, представник родитеља
  • Млађана Ђорђевић, представник родитеља
  • Данијела Крстић представник родитеља
  • Никола Шојановић, представник запослених
  • Горан Тасић, представник запослених
  • Бобан Николић, представник локалне самоуправе
  • Ивана Петковић, представник локалне самоуправе
Close Menu